Regulamin szkoleń

organizowanych przez Centrum Edukacji PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

§ 1
Zagadnienia wstępne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji oraz udziału w szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji PKF Consult Sp. z ograniczoną
  odpowiedzialnością Sp. k.(zwanej dalej: Centrum Edukacji PKF) z siedzibą: 02-695 Warszawa ul. Orzycka 6 lok. 1 B.
 2. Podstawowe określenia używane w niniejszym regulaminie:
  • a.) Szkolenia to: szkolenia otwarte, zamknięte i szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia, organizowane zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronie www.pkfszkolenia.pl.
  • b.) Szkolenia wyjazdowe - szkolenia otwarte i obligatoryjne dla biegłych rewidentów organizowane poza Warszawą w kraju i za granicą. 
  • c.) Organizator: Centrum Edukacji PKF
  • d.) Zamawiający - osoba fizyczną lub prawna zgłaszająca swój udział w szkoleniu oraz osoba fizyczna lub prawna zamawiająca przeprowadzenie szkolenia i zgłaszająca udział w nim osób trzecich. Zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia należności za szkolenie.
  • e.) Uczestnik - osoba fizyczna, która zgłosiła się lub została zgłoszona do udziału w szkoleniu.
  • f.) Potwierdzenie - wiadomość e-mail lub fax, wysłana do Zamawiającego potwierdzająca wpisanie na listę uczestników szkolenia.
  • g.) Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji drogą mailową przez Zamawiającego na szkolenie o wycofaniu uczestnika/ów z udziału w szkoleniu.
  • h.) Zgłoszenie - wypełniony przez Zgłaszającego na szkolenie „Karty zgłoszenia”– do pobrania ze strony www.pkfszkolenia.pl Regulamin – niniejszy regulamin.
§ 2
Warunki uczestnictwa w szkoleniu
 1. Informacja o organizowanych szkoleniach przez Centrum Edukacji PKF przekazywana jest potencjalnym uczestnikom w formie:
  • Oferty szkoleniowej na stronie internetowej firmy: www.pkfszkolenia.pl
  • Działań marketingowo-promocyjnych.
 2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie on-line na stronie internetowej www.pkfszkolenia.pl, w przypadku zgłoszeń papierowych przesłanie wypełnionego, podpisanego i zeskanowanego zgłoszenia na adres e-mail: szkolenia@pkfpolska.pl.
 3. Po otrzymaniu wypełnionego zgłoszenia, organizator wysyła na adres e-mailowy wskazany w formularzu, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 4. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników danego kursu decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany Zgłaszający na szkolenie.
 6. Warunkiem zamówienia szkolenia oraz uczestnictwa w szkoleniu jest akceptacje niniejszego Regulaminu przez Zamawiającego.
 7. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez zgłoszenie na szkolenie.
§ 3
Zakres usługi
 1. Centrum Edukacji PKF realizuje szkolenie zgodnie z programem dostępnym na stronie internetowej www.pkfszkolenia.pl, który jest zgodny z informacjami umieszczonymi w aktualnych ofertach handlowych i ulotkach informacyjnych.
 2. Centrum Edukacji PKF wyznacza do realizacji szkolenia wykładowców o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym, doświadczeniu oraz kompetencjach dydaktycznych.
 3. Zajęcia odbywają się w siedzibie PKF Consult lub w Hotelach w kraju lub za granicą, jeżeli są to szkolenia wyjazdowe poza Warszawą w salach
  konferencyjnych wyposażonych w odpowiedni sprzęt multimedialny, oprogramowanie i wyposażenie pomocnicze.
 4. Zajęcia mają charakter praktyczny, prowadzone są w formule warsztatowej z użyciem interaktywnych metod nauczania.
 5. Uczestnik szkolenia otrzymuje w cenie szkolenia materiały szkoleniowe.
 6. Uczestnik szkolenia otrzymuje aktualny harmonogram szkolenia w dniu jego rozpoczęcia wraz z materiałami szkoleniowymi.
 7. Uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 8. W przypadku szkoleń obligatoryjnych każdy z uczestników bezpośrednio po zakończeniu szkolenia jest zobowiązany do wypełnienia ankiety oceniającej jakość szkolenia.
§ 4
Warunki płatności
 1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z obowiązującym cennikiem szkoleń zamieszczonym na stronie www.pkfszkolenia.pl
 2. Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe i lunch.
 3. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników na szkolenie oraz kosztów parkingu, nie obejmuje również kosztów noclegu, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 4. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto PKF Consult najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za udział w szkoleniu.
 5. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia. Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów organizowane przez Centrum Edukacji PKF są zwolnione z podatku od towarów i usług VAT.
 6. Osoby, które wypełniły i przesłały Kartę Zgłoszenia na szkolenia wyjazdowe ( w kraju i za granicą) zobowiązane są do wniesienia pierwszej opłaty w formie zaliczki zgodnie z przedstawioną przez Organizatora ofertą i harmonogramem wpłat oraz dopłaty pozostałej należności (zgodnie z ofertą) nie później niż 30 dni przed planowanym wyjazdem szkoleniowym.
 7. Ewentualne wyjątki muszą zostać uzgodnione z Organizatorem.
 8. Opłatę/opłaty za szkolenie należy dokonywać na konto bankowe PKF Consult Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Oddział w Warszawie, ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, 
  nr konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001
 9. W tytule przelewu należy podać: tytuł i datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika/ów, nazwę firmy.
§ 5
Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 5 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia z przyczyn organizacyjnych lub jeśli nie została zapisana minimalna wymagana liczba uczestników.
 2. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Zgłaszającego na szkolenie.
 3. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Karcie Zgłoszenia.
 4. W przypadku gdy szkolenie nie odbyło się z przyczyn leżących po stronie Organizatora – dokonane wpłaty będą zwracane uczestnikom w ciągu 10 dni roboczych od daty odwołania szkolenia.
 5. Organizator poinformuje e-mailem Zgłaszającego na szkolenie o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.
§ 6
Rezygnacja ze szkolenia
 1. Rezygnacja ze szkolenia organizowanego w ośrodkach PKF wymaga formy pisemnej przesłanej drogą elektroniczną na adres szkolenia@pkfpolska.pl . Rezygnacji bezkosztowej z uczestnictwa w szkoleniu (oprócz szkoleń wyjazdowych) można dokonać przed otrzymaniem e-maila potwierdzającego udział w szkoleniu,. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu takiego e- maila z potwierdzeniem udziału w szkoleniu” Zamawiający ponosi 100% kosztów uczestnictwa.
 2. W przypadkach szczególnych, Organizator może podjąć decyzję o odstąpieniu naliczenia ww. opłat.
 3. Nieobecność na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia.
 4. W każdym czasie Zgłaszający na szkolenie może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia.
 5. Rezygnacja ze szkolenia wyjazdowego (krajowego lub zagranicznego) wymaga formy pisemnej.
 6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym (krajowym lub zagranicznym) Organizator zwraca wpłacone środki na poczet uczestnictwa w szkoleniu na podstawie szczególnych warunków rezygnacji określonych przez Hotel lub Biuro Podróży (podwykonawcę) realizującego wyjazd szkoleniowy.
§ 7
Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników szkoleń otwartych oraz zamkniętych obligatoryjnych szkoleń dla biegłych rewidentów jest PKF Sp. z.o.o. Sp. k.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników, o których mowa w punkcie powyżej, przedstawione zostały w treści Klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. Zamawiający zobowiązuje się przekazać skierowanym przez siebie Uczestnikom szkolenia obligatoryjnego dla biegłych rewidentów treść poniższej Klauzuli informacyjnej.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników szkoleń zamkniętych, z wyłączeniem zamkniętego szkolenia obligatoryjnego, jest Zamawiający.
 5. Zamawiający powierza PKF Consult przetwarzanie danych osobowych swoich pracowników/ współpracowników, w zakresie: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres e- mail, w celem przeprowadzenia zamówionego szkolenia.
 6. PKF Consult zobowiązuje się do:
  • a.) przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w nin. postanowieniach, nadto zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) i polskimi przepisami o ochronie danych osobowych;
  • b.) stosowania wszelkich adekwatnych do poziomu ryzyka środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających Dane osobowe na zasadach określonych w art. 32 RODO;
  • c.) pomagania Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO, przy uwzględnieniu charakteru przetwarzania i informacji dostępnych dla PKF Consult;
  • d.) przetwarzania danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo krajowe lub unijne; za udokumentowane polecenie Administratora uważa się w szczególności postanowienia nin. Regulaminu; 
  • e.) w miarę możliwości, pomagania Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;
  • f.) zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązywały się do zachowania tajemnicy, chyba że będą to osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy na podstawie ustawy;
  • g.) powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu zdarzenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych przez które rozumie się naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych na zlecenie Zamawiającego.
  • h.) po zakończeniu Umowy, w zależności od żądania Administratora, usunięcia lub zwrotu Danych osobowych i usunięcia ich kopii, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego przewidują inaczej;
 7. Zamawiający upoważnia PKF Consult do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych dalszym podmiotom przetwarzającym,
§ 8
Postanowienie końcowe

W sprawach nieuregulowanych nin. Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019 r.

Klauzula Informacyjna Uczestników szkoleń otwartych i zamkniętych obligatoryjnych szkoleń doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów.
 

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6/1B, 02-695 Warszawa.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@pkfpolska.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Jeżeli jest Pani / Pan uczestnikiem szkolenia otwartego lub zamkniętego obligatoryjnego szkolenia dla biegłych rewidentów, samodzielnie finansującym swój udział w szkoleniu, Pani / Pana dane przetwarzane będą w związku z podjęciem działań w celu zawarcia oraz w celu wykonania umowy o uczestnictwo w szkoleniu oraz w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział. W tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której jest Pani / Pan stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 5. Jeżeli jest Pani/Pan uczestnikiem zamkniętego obligatoryjnego dla biegłych rewidentów, finansowanego przez pracodawcę/zleceniodawcę, Pani / Pana dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi przez Pani / Pana pracodawcę / zleceniodawcę i będą przetwarzane w celu umożliwienia uczestnictwa w szkoleniu oraz w celu wydania zaświadczenia potwierdzającego udział w nim. W tym zakresie, podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz osoby/podmiotu, który zgłosił Pani /Pana udział (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności realizacji przez Administratora postanowień umowy handlowej zawartej z tym podmiotem.
 6. Niezależnie od zapisów pkt 4-5 powyżej, Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • a.) obsługi rachunkowo-księgowej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości; 
  • b.) w wewnętrznych celach administracyjnych PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. w tym w celach reklamacyjnych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem Administratora;
  • c.) w wewnętrznych celach administracyjnych Grupy PKF – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwami z Grupy;
  • d.) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.
  • e.) w przypadku wyrażenia zgody marketingowej, dodatkowo w celu kierowania komunikacji marketingowej wybranym kanałem komunikacji - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości realizacji zamówionej komunikacji marketingowej, w związku z udzieloną zgodą na otrzymywanie komunikacji marketingowej promującej usługi oferowane przez mFinanse S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, której jest Pani / Pan stroną lub w przypadku przetwarzania Pani / Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu złożenia przez Panią / Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych. Okres przetwarzania może każdorazowo zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 
 8. Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom administracji państwowej oraz innym służbom na podstawie przepisów prawa, jeżeli jest Pani/Pan uczestnikiem obligatoryjnego szkolenia dla biegłych rewidentów także do Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów. Ponadto, Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 9. Pani / Pana dane osobowe mogą również zostać udostępnione podmiotom z Grupy PKF. Podstawą udostępnienia danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zarządzaniu bazą kontaktów handlowych.
 10. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo uzyskania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku, w którym Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację.
 11. W celu skorzystania z przysługujących Pani / Panu praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.
 12. W przypadku uznania, że Administrator przetwarza Pani / Pana dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - w szczególności w państwie członkowskim UE Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne.

Zaufali nam

grupa-ptwp.png
kruszwica.png
pap.png
pkp-intercity.png
lotos.png
wsip.png
infor.png
phoenix.png
poczta-polska.png
bumar.png
pekaes.png
sokolow.png